zaterdag 18 februari 2012

Algemene Ledenvergadering TIOLO

Hierbij nodigt het bestuur van TIOLO alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 1 maart om 20.00 uur in het clubhuis van TIOLO.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 2011
4. Jaarverslag 2011
5. Financieel verslag 2011 (leden die de stukken in willen zien, zijn welkom vanaf 19.30 uur)
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Begroting 2012
9. Bestuursverkiezing

Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering, schriftelijk door 5 seniorleden worden aangemeld, met bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat, bij het secretariaat:

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen en zit dringend verlegen om nog 2 Personen. Dus als u het bestuur wilt komen versterken meld u dan aan bij het bestuur.

10. Bestuurszaken
11. Rondvraag
12. Sluiting

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.