donderdag 14 november 2013

Inspreken tijdens Raadsvergadering over begroting 2014

Update 15/11/2013 13.30: De Raad heeft besloten dat de situatie van TIOLO beter aan bod komt tijdens de volgende vergadering van de Raad op 12 december. We gaan ons als bestuur en werkgroepen op voorbereiden en zullen mogelijk nog een Bijzondere Ledenvergadering uitschrijven om met door de leden gedragen plan naar de Raad te kunnen.

----

Geachte leden van de Raad, College en overige aanwezigen,

Net als vorig jaar spreek ik in als voorzitter van tennisclub TIOLO in Meeden. Vorig jaar heeft u als Raad een motie aangenomen waarin u het college vraagt om samen met de tennisverenigingen afspraken te maken. Afspraken over het overdragen van beheer-taken aan de verenigingen. Hiermee zou de bezuinigingsdoelstelling gehaald worden terwijl er géén accommodaties gesloten hoeven te worden. Het voorstel van het College was vorig jaar om tot sluiting over te gaan van de tennisbanen in Meeden. Dat zagen wij uiteraard niet zitten en ook u niet als Raad gezien de motie van vorig jaar.

Alhoewel de effecten van de bezuinigingen vooral TIOLO zouden treffen waren de gezamenlijke tennisverenigingen in Menterwolde, Aloë in Zuidbroek en TCM in Muntendam, unaniem om gezamenlijk tot afspraken met de gemeente te komen. Dit is ook formeel verwoord in een intentieverklaring. Verschillende keren zijn we hiervoor samen op het gemeentehuis geweest. De belangrijkste vragen die wij als tennisclubs hebben zijn echter altijd onbeantwoord gebleven. We willen graag van de gemeente horen welke werkelijke kosten zij de afgelopen jaren hebben gehad en welke kosten we als tennisclubs de komende jaren kunnen verwachten. Zonder deze informatie kunnen we als verenigingen niet bepalen of en welke beheer-taken we van de gemeente over kunnen nemen en onder welke voorwaarden. Er zijn tot op heden nog geen concrete en onderbouwde voorstellen gedaan en daar ben ik uiteraard zeer teleurgesteld over!

Zoals gezegd heb ik vorig jaar ook ingesproken tijdens de vergadering over de behandeling van de begroting. We hebben toen als tennisclub al een voorstel gedaan dat dicht in de buurt lag van volledige privatisering. De enige voorwaarde die wij hieraan stelden was dat er nog eenmalig door de gemeente geïnvesteerd zou worden in de inmiddels sterk verouderde tennisbanen in Meeden. Wij staan nog steeds achter dit standpunt! Tijdens het eerste gesprek is privatisering echter direct van tafel geveegd. Wethouder de Winter zag privatisering niet zitten. Dit terwijl veel tennisverenigingen in de regio wel zijn geprivatiseerd. De eerste 68 jaar van haar bestaan was TIOLO privaat, de laatste 37 jaar huurt TIOLO banen van de gemeente.

We willen heel graag constructief in gesprek met de gemeente om toekomstbestendige afspraken te maken over het beheer en onderhoud van een tennisaccommodatie in Meeden. Twee nieuwe banen zijn er nodig. Deze kunnen op de huidige locatie aan de Beukenlaan aangelegd worden maar we staan ook open om te kijken naar een andere locatie.

Ik hou niet van druk zetten maar de banen in Meeden zijn in zo’n slechte staat dat mijn verwachting is dat we verwachten hier hooguit nog één jaar verantwoord op te kunnen tennissen. We willen daarom graag op korte termijn duidelijkheid over de toekomst van TIOLO. Een eenmalige investering in nieuwe banen betekent een toekomst die zeker met 20 jaar verlengd kan worden, ook onder geprivatiseerde omstandigheden. Bij het 125-jarig bestaan van de club moeten we dan voldoende middelen hebben gereserveerd om zelf nieuwe banen aan te kunnen leggen.

Zoals ook vorig jaar al gezegd:

Tennisclub TIOLO neemt haar verantwoordelijkheid voor een sportief en leefbaar Meeden!! Ik hoop dat de gemeente en Raad dit ook nog steeds wil!

vrijdag 8 november 2013

Speelschema Wintercompetitie 10 november

Update: de Wintercompetitie gaat door!

 
Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

Dorpsraad Meeden wil taken gemeente overnemen

De Dorpsraad Meeden wil een deel van de taken van de gemeente overnemen, om op die manier voorzieningen te kunnen behouden voor het dorp.
Het gaat onder meer om het zwembad, tennisbanen, voetbalvelden en het dorpshuis. Menterwolde wil hierop stevig bezuinigen, maar de dorpsraad zegt ze open te kunnen houden door de inzet van vrijwilligers én een jaarlijkse bijdrage van de gemeente.

Dat geld kan de gemeente verdienen door af te zien van de bouw van een nieuwe school in Meeden. Die school is op dit moment niet nodig, zegt de Dorpsraad.

Bron: RTV Noord

Stand van zaken overleg gemeente en TIOLO

Via dit bericht brengen we onze leden op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze tennisclub. Zoals bekend leek er vorig jaar als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente een kaalslag plaats te vinden op de voorzieningen in Meeden. Voorzieningen die hard nodig zijn om het dorp Meeden leefbaar te houden. Onderdeel van de bezuinigingen was het sluiten van het tenniscomplex van TIOLO.

De inwoners van Meeden lieten dat uiteraard niet gebeuren. We hebben ons goed laten zien en horen en hebben daarmee de Gemeenteraad kunnen overtuigen. De Raad heeft vorig jaar in november het college opdracht gegeven in gesprek te gaan met verenigingen om het beheer en onderhoud van de verschillende accommodaties aan de verenigingen op een goede manier over te dragen. Er zijn de afgelopen 12 maanden meerder gesprekken geweest met TIOLO, samen met de tennisverenigingen Aloë Zuidbroek en TCM Muntendam. Deze gesprekken hebben niet geleid tot concrete afspraken over het beheer en onderhoud van de accommodaties. We hebben woensdagavond daarom een brief naar de Raad gestuurd waarin we ons ongenoegen hierover uiten.

We staan niet alleen in deze situatie, ook met de voetbalclubs in Menterwolde zijn geen concrete afspraken gemaakt. Voor Zwembad de Kolck in Meeden, die dit jaar succesvol heeft gedraaid met vrijwilligers, is komend jaar geen geld uitgetrokken in de begroting. Dit betekent opnieuw dreiging van sluiting van het bad. We zijn daarom samen met de Dorpsraadcoöperatie (DRC) Meeden weer gestart met het beïnvloeden van de politiek. Samen met de DRC willen we het voorzieningenniveau in Meeden op pijl houden en tennisbanen horen hierbij. Volgende week donderdag is de Raadsvergadering over de begroting van 2014. In verband met deze vergadering zullen we ons de komende tijd ook weer nadrukkelijk laten horen en zien.

Het uiteindelijke doel van TIOLO is om geprivatiseerd verder te gaan. Dit was ook de wens van de TIOLO leden tijdens de bijzondere ledenvergadering van oktober 2012. Veel tennisclubs in de regio zijn al geprivatiseerd en TIOLO is in haar 105 jarig bestaan langer geprivatiseerd geweest dan dat er banen van de gemeente werden gehuurd. Van 1908 tot 1976, dus 68 jaar lang was TIOLO zelfstandig. Vanaf 1976 waren we in de gelukkige omstandigheid om banen te huren van de gemeente Meeden, later Menterwolde. Onze huidige banen zijn echter technisch afgeschreven zijn. Gaan we nu privatiseren dan hebben we zelf nog niet voldoende middelen om op korte termijn (1 -2 jaar) nieuwe banen aan te leggen. Zelfstandig verder gaan is dus alleen een optie wanneer de gemeente ons met goede, lees nieuwe, banen achter laat waarmee we zeker 10 - 15 jaar verder kunnen. Voor de gemeente nog een eenmalige investering in TIOLO. In deze 10 - 15 jaar moet TIOLO zich zien te bewijzen zodat we na 15 jaar zelf nieuwe banen kunnen aanleggen. Inzet van de leden is hierbij essentieel.

Het zal nog behoorlijk wat overredingskracht en onderzoek kosten om uiteindelijk te privatiseren. We zijn er als bestuur van overtuigd dat het kan en hopen dat de gemeente ons de kans geeft!

Vragen of opmerkingen zijn van harte welkom!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.